Velkommen til MATLAB

MATLAB – Matematiklaboratoriet er Gyldendals nye matematiksystem til 0.-9. klasse.

Lad eleverne lære matematik i Matematiklaboratoriet. Gyldendals nye matematik system MATLABMatematik laboratoriet – indeholder alt det, der skal til for at skabe en engagerende og motiverende matematik undervisning, der lever op til Fælles Mål. 


MATLAB: 

  • bygger på en undersøgende og problemorienteret tilgang til matematikken 
  • understøtter læringsmålstyret undervisning
  • har fokus på faglige samtaler og undersøgelser, der udvikler elevernes matematiske kompetencer
  • indeholder øvelser, der giver eleverne rutine i at bruge deres matematiske færdigheder 
  • giver indblik i elevernes faglige udvikling gennem løbende evaluering 
  • bygger på forskning i, hvordan børn lærer

Fokus på læringsmål 

MATLAB understøtter en læringsmålstyret undervisning. I hvert kapitel er der konkrete forslag til læringsmål, som bygger på Fælles Mål. Forslagene knytter sig til de samta-ler og aktiviteter, der lægges op til på de enkelte sider. Hvert kapitel afsluttes med evalueringssider, som giver læreren indblik i elevernes faglige udvikling knyttet til de læringsmål, der har været i spil. 


Tæt samspil mellem bog og web 

I MATLAB er bøger og web tænkt sammen i en helhed. Til hvert kapitel er der animerede videoklip med inspiration til faglige samtaler, som knytter sig til elevbøgernes sider. Webdelen indeholder desuden interaktive spil og opga-ver, printark, udstillinger og filer til eleverne samt links, en grundig side-til-side-vejledning til læreren og gode råd til forældrene. Elever, lærere og forældre kan få adgang til webdelens ressourcer via QR-koder i elevbøgerne. 


Hvert kapitel i elevbøgerne veksler mellem:

Iscenesættelser 

Gennem iscenesættelserne kan eleverne blive bevidste om læringsmål og leve sig ind i situationer eller problemstillinger, der ’sætter scenen’ for faglige samtaler og undersøgelser. En iscenesættelse kan fx være at finde figurer i omverdenen el-ler at spille et terningspil.

Undersøgelser 

Undersøgelserne kan udvikle elevernes matematiske forståelse og kompetencer. I undersøgelserne indgår bl.a. konkrete materialer og digitale værktøjer.

Øvelser 

Bøgernes mange forskellige øvelser styr-ker elevernes matematiske færdig heder og giver rutine i det lærte.

Evaluering 

Aktiviteterne på disse sider kan indgå i evalueringen af, i hvilken grad eleverne opfylder de læringsmål, kapitlet foreslår.

Om forfatterne 

MATLAB er skrevet af tre forfattere, som har mange års praktisk erfaring med matematikundervisning i den danske folkeskole og en stærk teoretisk forankring fra deres virke som undervisere på læreruddannelsen og i efteruddannelsen af lærere. De har desuden været involveret i både tilblivelsen og afprøvningen af de Fælles Mål. 

Læs her: Interview med forfatterne om MATLAB


Lektor i matematik, Læreruddannelsen på Campus Carlsberg. Tidligere matematiklærer i grundskolen. 

Forfatter til flere lærebøger, cand.pæd. i didaktik (matematik).Lektor i matematik, Læreruddannelsen på Campus Carlsberg. Tidligere matematiklærer i grundskolen. 

Forfatter til flere lærebøger, cand.pæd. i didaktik (matematik) og medlem af opgavekommissionen i matematik under Ministeriet for Børn og Undervisning.Matematikvejleder og -lærer i grundskolen.

Forfatter til flere lærebøger, cand.pæd. i didaktik (matematik) og medlem af opgavekommissionen i matematik under Ministeriet for Børn og Undervisning.


Bog og Web

Køb elevbøger og adgang til webdel her

Se uddrag af bøgerne online

- eller bestil dem til gennemsyn